ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

חובת הליווי לנהג חדש צעיר

»
»
חובת הליווי לנהג חדש צעיר

הוראות לנהג חדש צעיר

 1. מי רשאי להיות מלווה

  אדם שמלאו לו 24 שנים ומחזיק ברישיון נהיגה לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות, או שמלאו לו 30 שנים ומחזיק ברישיון נהיגה כאמור 3 שנים לפחות, או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה.

 2. חובת הליווי תחול לתקופה של 6 חודשים מיום קבלת היתר הנהיגה הראשון, מהן 3 חודשים ליווי מלא (יום ולילה) ו-3 חודשים ליווי בשעות הלילה. אם ניתן לו היתר נהיגה נוסף  כל עוד היתר הנהיגה הנוסף בתוקף. שעות הלילה - השעות שבין 21:00 ל- 6:00.

 3. משך תקופת הליווי חלוקה לשעות

  • א. 50 שעות לפחות, מהם 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך בין עירונית, ו-15 שעות נהיגה בלילה.

  • ב. לזכאים למימון ליווי בתשלום: 12 שעות לפחות ע''י מלווה שהוא מורה נהיגה, מהן 4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך בין עירונית ו-4 שעות נהיגה בלילה.

  בכל מקרה תקופת הליווי לא תפחת משישה חודשים. לאחר השלמת תכנית הליווי, על הנהג החדש הצעיר להגיע לרשות הרישוי עם הצהרה על כך בכתב, על פי נוסח שאישרה רשות הרישוי.

  • בתום שנתיים אין יותר חובת ליווי גם אם הנהג לא עשה את תוכנית הליווי

  • נהג שסיים את תקופת  היותו נהג חדש - תסתיים עבורו גם חובת הליווי

  • נהג שהגיע לגיל 24 תוך כדיי תקופת הליווי, חובת הליווי תסתיים והנהג יקבל רישיון נהיגה רגיל

 4. הצהרה על השלמת תכנית הליווי

  יש לחתום על ההצהרה המופיעה בגב ההיתר, גם הנהג וגם המלווה ולהציגה בפני רשות הרישוי כתנאי לקבלת רישיון נהיגה לנהג חדש, שישה חודשים מיום מתן ההיתר.

  • אם יש יותר ממלווה אחד כל המלווים חותמים בהצהרה, אם יש יותר מ- 4 מלווים מצרפים דף נוסף עם פרטי המלווים הנוספים

  • את ההצהרה מגישים למשרד הרישוי באופן אישי או דרך מיופה כח או דרך מורה הנהיגה

  • אחרי הגשת ההצהרה, משרד הרישוי יבטל את חובת הליווי וייתן רישיון נהיגה זמני רגיל

  • ניתן להגיש את ההצהרה אם הסתיים הליווי ועדיין לא עברו 6 חודשים, במקרה  זה יישלח הרישיון הקבוע לביתו של הנהג בתום 6 חודשים

 5. זכאות למימון ליווי בתשלום

  נהג חדש צעיר אשר הוכיח לרשות הרישוי כי נבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי אלא באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה, זכאי למימון מאוצר המדינה, בסכום שתאשר רשות הרישוי, אם הוכיח כי התקיים בו אחד מאלה:

  • זכאי להבטחת הכנסה ע''י ביטוח לאומי והציג אישור זכאות מביטוח לאומי

  • זכאי למזונות ע''י ביטוח לאומי והציג אישור זכאות מביטוח לאומי

  • חייל המשרת בצבא הגנה לישראל, המחזיק תעודת חייל בודד תקפה

  לקבלת זכאות יש לפנות למשרד הרישוי עם טופס בקשה למימון ליווי מאוצר המדינה ולהציג אישור זכאות.

 6. פטור מתכנית ליווי

  חייל, נהג חדש צעיר אשר הציג אישור בפני בודקת המסמכים באגף הרישוי או בפני נציג רישוי צה''ל חתום על ידי קצין בטיחות יחידתי כי הוא עבר הליך של קליטה והכשרת נהג ביחידה פטור מחובת הוכחת תוכנית הליווי (50 שעות ליווי) אך אינו רשאי לנהוג בתקופת הליווי (חצי שנה) ללא מלווה.

 7. היתר נהיגה נוסף

  בתום 6 חודשים כשהסתיימה תקופת הליווי ולא הסתיימה תוכנית הליווי, יינתן לנהג היתר נהיגה נוסף לעוד 6 חודשים להשלמת תכנית הליווי.

 8. הגבלת מספר הנוסעים ברכב

  נהג חדש צעיר שגילו מתחת ל-21 לא יורשה להסיע יותר משני נוסעים אלא אם יושב במושב שלצידו מלווה. נהג חדש כאמור, כל עוד רשום ברישיון הנהיגה שלו נהג חדש, אינו רשאי להסיע יותר מ- 2 נוסעים ברכב אלא לאחר שימלאו לו 21 שנים.