ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

עדכונים בתעבורה

»
»
עדכונים בתעבורה

שינויים ועדכונים בתעבורה

מצלמות ומסכים כתחליף למראות תשקיף
פרסום ב- 31.5.18
 
לתקנת התעבורה 361 המפרטת אילו מראות תשקיף חייבות להיות בכלי רכב ומה עליהן לשקף, נוספה פיסקה 14 המתירות להתקין בכלי רכב, למעט אופנוע, מצלמות ומסכים במקום מראות תשקיף, ובלבד שהמצלמות שיותקנו ברכב לא יאפשרו הקלטה ושמירה של הצילומים.
לתוספת השנייה לתקנות, בחלק ג', נוסף פירוט לסוגי (תקנים) המצלמות והמסכים.
 

עדכון תקנות

פרסום ב- 30.4.18   תחולה  מ-30.5.18
 
 
אסורה עצירה או חניה בכביש סגור
תקנה 72 מציינת את המקומות האסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה. לתקנה נוספה שורה (2ב) האוסרת לעצור ולחנות בכביש הסגור בשני הכיוונים בפני כל כלי רכב (תמרור 401).
 
 
גובה גשרים ברשומות – הסוף
תקנה 85(ד)(1) לתקנות התעבורה מתירה בתנאים מסוימים להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15000 ק"ג מטען עד 4.80 מטר, בכפוף להוראות התמרורים. עד עתה נוסף סייג: "...ולמעט בדרכים ובקטעי דרכים שהודיע עליהם המפקח על התעבורה ברשומות". 
 
 
מותר להעלות נוסע בתחנת מוניות
פסקה (14) בתקנה 72 האוסרת על רכב שאינו מונית השייכת לתחנה לעצור או לחנות בה אך מתירה לשם הורדת נוסעים.
 
 
 
זכות קדימה לרכב במעגל
לתקנה 64 לתקנות התעבורה, המנחה מתן זכויות קדימה, נוספה פיסקה:
(ז) נוהג רכב המתקרב למעגל שלפניו מוצב תמרור 303 (מעגל תנועה), ייתן זכות קדימה לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה.
 
 
 
מנהרה 
תקנה 47(ה),מורה: "נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל חיים באחד מאלה: ... (6) הוא נמצא במנהרה או בתוך 50 מטרים לפני מנהרה או 50 מטרים אחרי היציאה מן המנהרה.
 
 
 
פניית פרסה
תקנה 44 לתקנות התעבורה עוסקת בפניות פרסה:
תקנת משנה (א) לא שונתה:
(א) לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן:"פניית פרסה") אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
לתקנת משנה (ב) הוסף משפט (מודגש):
(ב) בכפוף לאמור בתקנה משנה (א), מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפניה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה. ולעניין תקנת משנה זו, יראו תמרור או סימון המחייב נסיעה בכיוון מסוים בלבד, שאיננו פניה שמאלה או פניית פרסה, כתמרור או סימון האוסר על פניית פרסה.
 
 
 
לעקוף מימין
תקנה 47 לתקנות התעבורה עוסקת בעקיפה. תקנת משנה (ב) מציינת מספר מספר מצבים שבהם מותר "לעבור" מימין.
בהגדרה החוקית: "לעקוף" במקום לעבור.
 
 
4 מטרים לשול
בתקנה מס' 1 לתקנות התעבורה שונתה הגדרת "שול הדרך" ומעתה היא: "השטח שאין לצדו מדרכה, עד לרוחב של ארבעה מטרים (במקום שלושה), או עד לקצה תעלת ניקוז כאשר דופן התעלה מצוי פחות מארבעה מטרים (במקום שלושה) משפת הכביש".
 
 
 

רכב שב"ס כרכב בטחון

פרסום ב-13.3.18
 
רכב ביטחון
הורחבה הגדרת "רכב ביטחון" בתקנה מס' 1 לתקנות התעבורה (הגדרות):
רכב ביטחון" - כל אחד מאלה, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב ומשמיעים אות אזעקה בסירנה:
1. אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן לגביו אישור הפעלה למתן שירותי רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;
2. אופנוע להגשת עזרה ראשונה שניתן לגביו אישור הפעלה למתן שירותי רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;
3. רכב של משטרת ישראל;
4. רכב של צבא ההגנה לישראל;
5. רכב שמשמש את שירות בתי הסוהר לאחד מאלה )להלן - רכב שב"ס מבצעי(:
    א. למשימות מבצעיות ובלבד שניתן לגביו אישור על כך מאת נציב בתי הסוהר או מטעמו;
    ב. לליווי של אסירים או עצירים; 
6. רכב לכיבוי שריפות;
7. רכב שיטור משולב, ובלבד שמצוי בו שוטר;
8.  רכב מסוים שרשות הרישוי אישרה אותו לכך.
 
אות אזהרה גם ברכב שב"ס
תקנה 62 קובעת באילו כלי רכב מנועיים רשאי אדם להשמיע אות אזהרה (סירנה) ולהפיץ אור מהבהב צבעוני. לתקנת משנה ב(1) נוסף רכב שב"ס שהאור המהבהב שיופץ על ידו יהיה כחול או כחול אדום כמו ברכב משטרה, ברכב משטרה צבאית, ברכב הג"א וברכב צה"ל שאושר כרכב בטחון. 
 
הפצת אור והשמעת אות
נוסח תקנה 95 הותאם לשינויי הגדרת רכב בטחון:
"נוהג רכב מן הסוג המנוי בהגדרה 'רכב ביטחון' או כל הנוסע בו, לא יפיץ אור מהבהב בפנס שהותקן בו לפי תקנה 62 ולא ישמיע אות אזעקה בסירנה, אלא בשעת מילוי תפקידו ובלבד שהדבר דרוש לשם מילוי התפקיד".
 
רישיון B לרכב שב"ס
לתקנה 180 המפרטת אילו סוגי רכב רשאי לנהוג בעל רישיון נהיגה מדרגה B נוסף רכב שב"ס.  
 
 

תיקון תקנות התעבורה 

פרסום ב -20.02.18

1. שינוי בהגדרת האופנוע:
"אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחר זה, בין שחובר אליו רכב צידי ובין אם לאו".
המשך ההגדרה... וברכב מנועי הנע על שלושה גלגלים, אשר צוין ברישיונו כתלת אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג – נמחק. 
לגבי אופנוע מודרני בעל שני גלגלים על ציר אחד וגלגל נוסף על ציר שני יש להסתפק בהגדרת "תלת אופנוע" הקיימת.
 
2. מסך תצוגה מותר גם ברכב כיבוי והצלה:
תקנה 28א(ב) מתירה מזמן תצוגה הנראית ממושב הנהג, שאינה לבקרה או ניווט, בכלי רכב משטרתיים. עתה נוסף היתר זה גם לרכב כיבוי והצלה.
 
3. אמבולנס ממוגן ירי בן 19:
בתקנה 281(א)(7) נקבע שמעתה לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לאמבולנס שמוגן נגד ירי או בעל הנעה על כל הגלגלים בתום 19 שנים משנת ייצורו (במקום חמש עשרה שנים עד כה).
 
4. הקלות לרכב אספנות:
בתקנה 281א בוטלו האיסורים לרכב אספנות לשמש את צרכי עיסוקו של בעליו או להוביל מטען ברכב מסחרי.
 
5. משאית לימוד בלי מערכת בטיחות:
לתקנה 364ו המחייבת מערכות בטיחות ברכב כבד נוספה לרשימת הפטורים גם משאית המשמשת להוראת נהיגה.
 
6. מושב מדריך:
תקנה 476(ו) מורה (ללא שינוי): "באוטובוס שיש עליו רשיון סיור, לא יסיע ולא ירשה בעל הרשיון או הנהג להסיע אדם שאיננו מורה דרך או עובד אחר של בעל הרישיון, במושבים המיועדים למורה דרך או לכל עובד אחר של בעל הרישיון".
עתה נוספה לתקנה 476 תקנת משנה (ז) שקובעת: "באוטובוס שיש עליו רישיון סיור או שנרשם ברישיון הרכב כי הוא אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר שהוא רכב ציבורי, להסעה מיוחדת, רשות הרישוי תהיה רשאית לאשר התקנת מושב המיועד למורה דרך או מלווה, שלא יימנה במספר הנוסעים הקבוע ברישיונו".
 
"הסעה מיוחדת" היא הסעה שבה עומד אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר ציבורי לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו.
 
התיקון עונה על שתי שאלות הצפות ועולות מזה זמן רב:
א. מושב מדריך (מורה דרך) אפשרי גם באוטובוס להסעה מיוחדת – לא רק באוטובוס סיור.
ב. מורה הדרך או המלווה ייחשב כנוסע נוסף ומורשה מעל מספר מקומות הישיבה המופיעים ברישיון הרכב.
מושב (מדריך) מורה דרך באוטובוס